ДНЗ№78 "Джерельце" 28.05.2020р.

ПЛАН ЗВІТУ

1.   Персональний  внесок  керівника  у   підвищення   рівня організації освітнього 

      процесу у закладі:

   -  вжиті завідувачем дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення    

      навчанням дітей 5-ти річного віку;

   -  створення  умов для інваріативності навчання та вжиті  заходи

       щодо   упровадження   інноваційних   педагогічних   технологій   у

       освітній процес;

    -   організація  варіативного навчання

2. Вжиті  керівником заходи щодо зміцнення та  модернізації матеріально-технічної бази

    навчального закладу.

3.  Залучення  додаткових  джерел  фінансування  навчального закладу та їх раціональне

     використання. 

 4. Вжиті  заходи  щодо  забезпечення  навчального  закладу кваліфікованими    

     педагогічними   кадрами   та   доцільність    їх розстановки.

5.   Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та      

      працівників:

      -    забезпечення   організації   харчування   та    медичного         

           обслуговування  вихованців і працівників;

      -   дотримання  вимог  охорони  дитинства,  техніки   безпеки,

           санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;

      -  надання  соціальної  підтримки та допомоги  дітям  сиротам, дітям,

          позбавленим    батьківського   піклування,    дітям    з

          малозабезпечених сімей;

      -   стан дитячого травматизму.

      -  моральне  та матеріальне стимулювання працівників, організація їх

          відпочинку та оздоровлення;

  6. Залучення  педагогічної  та  батьківської  громадськості

      навчального  закладу  до управління його діяльністю;  співпраця  з

      громадськими організаціями.

  7.  Дисциплінарна  практика та аналіз  звернень  громадян  з

       питань  діяльності  навчального закладу. Реагування  керівника  на

       зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом,  радою

       закладу, батьками, представниками  інших  органів громадського

       самоврядування.

             1.   Персональний  внесок  керівника  у   підвищення   рівня організації освітнього  процесу у закладі

          Відповідно до наказу по дошкільному закладу,педагогічні працівники щороку проводять   облік дітей дошкільного віку на закріпленій за ДНЗ території. Згідно даних опитування  створюється  персоніфікований банк даних. В 2019р. виявлено, що на закріпленій за дошкільним закладом території  проживають 270 дітей  від народження до 6 років, з них відвідують дошкільні заклади 216 дітей. Загальна кількість 5-ти річних дітей – 77, всі відвідують ДНЗ.

            Планування роботи в дошкільному закладі №78 здійснювалося відповідно до Інструктивно – методичного листа МОН України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах».  Річним планом регламентувалася організація методичної роботи, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Педагогічний колектив закладу за основу в освітній діяльності обрав  інваріативну Освітню програму  для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

В  групах створені необхідні умови для  гармонійного всебічного розвитку  дошкільників, їх соціальної адаптації. Кожна група закладу має своє неповторне обличчя: назва групи,  ігрові та етнографічні центри,  центри відпочинку, бібліотечні куточки, навчальні центри, куточки для батьків тощо.

Одним з вектором впровадження інноваційної діяльності в  закладі є

альтернативна програма “STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт, яка зорієнтована на цінності та інтереси дитини, на ампліфікацію дитячого розвитку, взаємозв’язок усіх сторін життя, формування культури інженерного мислення. Особливе місце тут виділено такому  елементу предметно-розвивального середовища, як STREAM-лабораторія, що стимулює розвиток у дітей пізнавального інтересу, інтересу до дослідницької діяльності і сприяє формуванню наукового світогляду.

    З метою забезпечення всім вихованцям рівних прав і можливостей в закладі з березня 2020р. запрацювала інклюзивна група.

 Реалізація завдань Базового компонента здійснювалась за інваріантною (обов’язковою) та варіативною складовою навчального плану. Це гурток

хореографії – керівник гуртка Слободянюк С.М.,  та гурток з вивчення англійської мови – керівник гуртка Галич Я.Б.

 

2. Вжиті  керівником заходи щодо зміцнення та  модернізації матеріально-технічної  бази навчального закладу. Залучення  додаткових  джерел  фінансування  навчального закладу та їх раціональне  використання 

 

       Впродовж 2019-2020 навчального  року   поліпшення  матеріально-технічної бази відбувалось за рахунок  бюджетних коштів,  благодійних внесків батьків, надання додаткових освітніх  послуг. Радою  ДНЗ № 78 затверджено План розвитку закладу на 2018- 2023р. , а саме матеріально-технічної бази.                 

              Прийом благодійних внесків від фізичних осіб здійснюється на добровільній основі (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 № 1222 (із змінами) "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування") з обов'язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку, про що свідчать акти оприбуткування матеріальних цінностей.

Відповідно до ст.. 30 «Закону України «Про освіту» щомісяця адміністрація закладу оприлюднює дані фінансового звіту на сайті закладу. Зараз ці дані на екрані.

       Ужиті також заходи щодо забезпечення порядку на території закладу та за її межами, складання та оформлення актів огляду будівель та споруд. Вчасно проводиться  повірка лічильного та протипожежного обладнання.

 

Висловлюю щиру подяку батьківським комітетам груп дошкільного закладу, Раді дошкільного закладу, які допомагають нам створювати необхідні умови для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу, зміцненню матеріально - технічної бази, залучаючи додаткові джерела фінансування, покращенню іміджу нашого дошкільного закладу.

Завдяки  значному фінансуванню з міського бюджету в 2019р. в закладі проведено утеплення фасаду (30 %). Ці роботи будуть продовжені і до 2022р.

3. Забезпечення кадрами та створення умов для професійного росту

Дошкільний навчальний заклад № 78  укомплектовано педагогічними та медичними кадрами, обслуговуючим персоналом на  100%

Аналіз складу педагогічних працівників

 за   кваліфікаційними категоріями наступний:

 -       «спеціаліст вищої категорії» –  2 педагога ;

 -       «спеціаліст І категорії» -  5 педагога ;

 -       «спеціаліст ІІ категорії» -   3 педагогів;

 -       «спеціаліст» –  18 педагогів ;

 -       педагогічне звання « вихователь -методист» - 5 педагога

З педагогічним та обслуговуючим персонал постійно проводиться робота з підвищення їх професійного рівня.  Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової  майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів ДНЗ, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації при ЧОІППО.

За результатами атестації 2020р. ,Кравченко В.М., вихователю -  присвоєно педагогічне звання «вихователь-методист».

В 2019р. вихователь Гончаренко К.О. здобула кваліфікаційний рівень - бакалавр дошкільної освіти. Помічник вихователя Лебідь О.В. стала студенткою заочної форми навчання дошкільного факультету ЧНУ ім.. Богдана Хмельницького.

В лютому 2020р. , я була ініціатором проведення семінару проф. Катерини Крутій «Особливості культурних практик, концепцій і підходів до освіти дошкільників у країнах Європи. Сучасні підходи до запровадження новітніх технологій і методів розвитку самостійності в дошкільників», в якому прийняли участь педагогічні працівники садочка і міста.

 

 4. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та      

      працівників

            Основним акцентом у роботі закладу є забезпечення   раціонального харчування з врахуванням основних принципів: різноманітність продуктів та блюд, правильна технологічна та кулінарна обробка продуктів, дотримання режиму харчування, формування у дітей навичок культури прийому їжі. Дошкільний заклад забезпечує 3-ох разове збалансоване харчування дітей для їх нормального росту і розвитку згідно Інструкції з організації харчування дітей в навчальних та оздоровчих закладах,листів МОН та МОЗ України, наказами МОН та МОЗ України, департаменту освіти..

Вартість харчування у 2019 році нараховувалась відповідно до рішення Черкаської міської ради від 17.08.2018 № 660 «Про встановлення вартості харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, а саме:

 - сад– 32,03 грн. : бюджет - 12. 81 грн.  (40%), батьки  - 19.22 грн. (60%);

- ясла – 21.03 грн.:  бюджет - 8.41 грн.  (40%), батьки - 12.62грн. (60%);

Дітям пільгової категорії  оплата за харчування проводилась відповідно   до  Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах затвердженого   Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002  N 667.

Кількість дітей, що мають пільги у 2019р. становила – 30 особи. З них:

дітей з оплатою 50% - 13 осіб;

дітей, які харчуються  безкоштовно – 17 осіб.

Виконання норм харчування за 2019р. в цілому становить 77%., що на 5% більше за 2018р.З них: м'ясо і м’ясопродукти -  82 %, риба - 77  %,  молоко-58 ,к/молочний сир -  70 %, яйця – 80%, сметана -71  %,   крупи - 88 %,  картопля –  91 %, масло вершкове -88 %, цукор - 76 %, фрукти свіжі - 73%, овочі різні – 77  %, соки - 89%.

За 2019 р. спеціалістами Черкаського міського управління головного управління держсанепідслужби у Черкаській області  було проведено  3 позапланових та 1 планову перевірок. За результатами перевірок складено акти. Недоліки, які були виявлено в ході перевірок усунені.

Медичне обслуговування в закладі забезпечується медичним персоналом та лікарем. Вжиті  заходи щодо організації та проведення медичних оглядів , здійснюється моніторинг стану здоров’я , фізичного та нервово – психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги. Під  постійним контролем перебувають  виконання санітарно - гігієнічного та протиепідемічного режиму, дотримання раціонального режиму освітньої діяльності, проведення санітарно - просвітницької  роботи серед дітей та батьків. Постійно звертається увага на формування у дітей та дорослих мотивації здоров’я та поведінкових навичок здорового способу життя.

Щомісячно з сестрою медичною ст.. Напорою Л.Б. проводиться  аналіз  стану відвідуваності та захворюваності дітей, доводиться  до відома вихователів та батьків результати антропометричних даних,

Важливе значення приділяється дотриманню режимних моментів протягом дня, кварцування групових приміщень в осінньо – зимово-весняний період, контролю за станом здоров’я дітей під час перебування у дошкільному закладі.

Під суворим контролем дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки,знання працівниками інструкцій з охорони праці, посадових інструкцій, дотримання санітарно - гігієнічних та протипожежних норм. Випадків травмування  вихованців та працівників у 2019р. не зафіксовано.

Колектив закладу складається із професіональних, відповідальних,улюблених у свою справу працівників. Адміністрація закладу турбується про кожного члена нашого великого колективу а це понад 60 осіб. За допомогою ПК закладу  не лише надаємо матеріальну допомогу працівникам а й організовуємо поїздки як Черкаською обл.., так і за її межами. Восени 2019р. нас гостинно зустріли такі міста як Умань, Чигирин.

5. Залучення  педагогічної  та  батьківської  громадськості навчального  закладу  до управління його діяльністю,  співпраця  з громадськими організаціями. Дисциплінарна  практика та аналіз  звернень  громадян  з питань  діяльності  навчального закладу. Реагування  керівника  на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом,  радою закладу, батьками, представниками  інших  органів громадського  самоврядування.

Відповідно до  колективної  угоди між адміністрацією дошкільного закладу та профспілковим комітетом на 2018 – 2021 роки, в закладі  чітко визначені виробничі та трудові відносини, питання ОП та безпеки життєдіяльності, які щоквартально з боку профспілки перевіряються на виконання.

   Щорічні та додаткові відпустки  працівники отримують  в основному влітку, педагоги ще додатково отримують матеріальну допомогу на оздоровлення згідно ст.57 Закону України «Про освіту» в розмірі посадового окладу.

Батьківська громада є одним із основних помічників та спонсорів закладу. 

Батьки приймають активну участь у підтримці та просуванні  освітніх проектів. Допомога у озеленення території, проведенні косметичних ремонтів груп та приміщень закладу..           

Також співпрацюємо із благодійним фондом «Діоніс». Черкаська жіноча козацька сотня Вільного козацтва. Зокрема з Оксаною Гончарук. Саме пані Оксана організувала для малят і батьків закладу виступ Олександра Проценка та його учнів, які продемонстрували елементи українського бойового гопаку, а також познайомила присутніх з вихованцями Черкаського обласного клубу службового собаківництва, які приймають участь у  каністерапії.

Також всі разом допомагаємо нашим захисникам. Передаємо солодощі, малюнки, теплі речі. В цьому нам допомагає дідусь вихованця Ярославського Назара настоятель Храму  Миколи Чудотворця  от. Ігор

Дисциплінарна практика в колективі підтримується виконанням Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджені колективом на загальних зборах у вересні 2017 року. З цими правилами працівники ознайомлені під підпис. Розроблений та затверджений графік роботи всіх категорій працівників і доведений до них теж під розпис.

Кожен член колективу прикладає  чимало зусиль, щоб  вихованці знаходились  в оточенні доброти, уваги, любові. Щоденно  вирішуються  завдання щодо забезпечення психологічного комфорту дитини в процесі розвитку, виховання та навчання протягом всього перебування дітей у дошкільному закладі.

 

      На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення»,   в дошкільному навчальному закладі здійснюється робота зі зверненнями: ведуться  журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, доступно розміщені номера телефонів гарячих ліній.

       За   19-20 навчальний рік звернення громадян стосувалися: зарахуванню дітей у дошкільний заклад; працевлаштуванню;  питань оплати за харчування дітей,   питань виховання та догляду за дітьми та ін... Порушені питання розглянуті, надані відповіді. 

 

 

Дякую всім за увагу, підтримку і розуміння.


 

Joomla